Заштита на податоци

Компанијата Горење Дооел Скопје е посветена на обезбедување на соодветен степен на доверливост, достапност и заштита на личните податоци на секој корисник кој ги користи онлајн услугите и решенијата на компанијата.

Добиените лични податоци и обработката на личните податоци ќе бидат извршени со утврдени соодветни физички и безбедносни мерки на информациониот систем. Личните податоци кои се собираат и обработуваат по добивањето на согласност, ќе се обработуваат додека лицето јасно не ја извести компанијата за поништување на согласноста дадена од своја страна. Ниту еден дел од прибраните лични податоци не се пренесуваат на друга држава.

Пристап до личните податоци е одобрен од компанијата Горење Дооел Скопје и е овозможено само за овластени лица. По складирање на податоците, не се врши автоматизирана обработка или профилирање.

Во случај да имате дополнителни прашања во врска со контролата и обработката на личните податоци, можете да ни испратите еmail на следната адреса gorenje@gorenje.com.mk.

Ако сакате да пријавите злоупотреба во врска со процесирањето и контролата на личните податоци од страна на Горење Дооел Скопје, можете да контактирате со надлежната институција:

Дирекција за заштита на личните податоци
бул.Гоце Делчев бр. 18
1000 Скопје Република Македонија
Телефон: + 389 (2) 3230 635
Факс: + 389 (2) 3230 635
E-mail: info@privacy.mk