ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ

Контролор на вашите лични податоци се компаниите:

„Конектлајф“, технологии на податоци (ConnectLife, data technologies, LLC) „Партизанска цеста“ 12, 3320 Велење, Словенија (Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia), која дејствува како главен контролор на податоците за компаниите што произведуваат и/или тргуваат со брендирани уреди на компаниите на Хајсенс групата во Европа (Hisense Europe Group) (Хајсенс/Hisense, Тошиба/Toshiba, Горење/Gorenje, Шарп/Sharp, Аско/Asko, ATAG, Пилгрим/Pelgrim, Етна/Etna, Кортинг/Körting, Мора/Mora, Упо/Upo).

Горење Дооел Скопје, бул. 8ми септември бр. 18 лок. 10, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

(Обата контролори на податоци, понатаму во текстот: Компанијата) 

Ние сериозно и одговорно се однесуваме кон вашите лични податоци, со почитување на одредбите од Општата регулатива за заштита на податоците (ОРЗП/GDPR) и на другите важечки прописи од областа на заштитата на личните податоци. Покрај почитувањето на (ОРЗП/GDPR) и во однос на поединци од територии со одредена јурисдикција (Калифорнија, Канада, Мексико), оваа Политика за заштита на податоците ги почитува и другите можни релевантни закони. Овој документ содржи информации за активностите што ги преземаме за обработка на податоците поврзани со личните податоци на корисниците на нашите производи, на нашите клиенти, потенцијалните клиенти и/или на корисниците на веб-локациите.

Покрај политиката за заштита на податоците:

донесовме интерна процедура за заштита на личните податоци, со која се утврдуваат обврските на Компанијата и на вработените во однос на заштитата на личните податоци.

ја усвоивме Политиката на колачиња, која ја регулира заштитата на личните податоци на веб-локациите.

креиравме наменско сандаче за е-пошта, каде што имате можност да нѐ контактирате во врска со сите прашања за вашите лични податоци.

редовно ги едуцираме вработените во врска со управувањето со личните податоци.

редовно ги проверуваме системите за управување со личните податоци и предлагаме начини за нивно подобрување.