Општи услови на работење на интернет-продавницата на Gorenje

Продавач

Име: „Друштво за внатрешна и надворешна трговија Горење ДООЕЛ Скопје“
Адреса: Бул. 8ми септември бр. 18/лок. 10, Скопје-Карпош
Телефон: 00389 (0)2 3088 150
Е-пошта: gorenje@gorenje.com.mk

Регистриран во Централен регистар на Република Северна Македонија: 0805-50/150120190034171

Матичен број: 4242319
Единствен даночен број: 4030991132016

 

Број на сметка:       Име на банката:

210042423190149    НЛБ Банка АД Скопје

200000848232885    Стопанска Банка АД-Скопје

530010100144479    Охридска банка АД Скопје


Контакти на Интернет-продавницата на Gorenje:

Е-пошта: gorenje@gorenje.com.mk
Телефонски броеви за Македонија: +389 (0)2 3062-199, +389 (0)2 2448-880


Работно време:

Понеделник - петок  09:00 до 21:00 ч.

(пауза 12:00 - 12:30  и  17:00 - 17:30) 

Сабота  09:00 -15:00 ч.

(пауза 11:00 - 11:30)

 • Неделата е неработен ден
 • Не ce работи на државни празници

Цел на Продавачот:

Целта на продавачот е сите корисници на интернет-страницата да имаат еднакви услови, без дискриминација и во рамките на овие Општи правила и услови од понудата за продажба:

 • продажба на исправни и безбедни производи во оригинално пакување на интернет, со детални инструкции и објаснувања и запознавање на клиентите со карактеристиките на производите на нивно барање;
 • бесплатна испорака во Република Северна Македонија, во оригинално пакување до првиот влез на станбената или комерцијалната зграда или на друга веќе договорена адреса, во договорениот рок, договорениот квалитет, во договорениот износ, заедно со сите придружни документи: (декларација , упатството за користење и ракување со производите, гарантен лист и изјава за гаранција, сервисна мрежа)
 • Сервисирање на купените производи во гарантниот рок и надвор од гарантниот рок. 

Ако продавачот на одредени групи им понуди специфични услови (мајки, младенците, инвалидни лица, пензионери и др.), тие услови ќе бидат јасно прикажани.
 


Купувач:

Купувач на производот е секое полнолетно и деловно способно физичко лице кое ги купува понудените производи за свои лични потреби и за потребите на нивното домаќинство или правно лице кое купува производи исклучиво за сопствени потреби (апарати за домаќинство).

Договор во име и за сметка на малолетно лице и целосно деловно неспособно лице може да биде склучен од страна на нивните законски застапници или старатели. Делумно деловно способните лица можат да склучат договор само со согласност на нивниот законски застапник или старател. Ако се постапи спротивно на оваа одредба, Продавачот не е одговорен.

Купувачот кој не ги прифаќа овие Општи услови на работење и надлежноста на судот во Скопје треба да се воздржи од купување на оваа интернет-продавница и да купи производи во класичните продавници на „Горење Дооел Скопје“ според Правилата на овие продавници:

ИМЕ                                                         АДРЕСА

Продажен салон Горење – Карпош      Партизански одреди 99 1000 Скопје

Gorenje Studio – Аеродром                    Видое Смилевски Бато 2б 1000 Скопје


Родова еднаквост:

Некои термини што се користат во овие Општи услови на работење за означување на машки или женски пол значат двата пола подеднакво и без дискриминација.


Правила за објавување рецензии и коментирање на производи и услуги  на Горење Дооел Скопје

Овие правила/услови за користење ги дефинираат методите и условите во и под кои вие како клиенти, т.е. купувачи на производи или корисници на услуги на Горење Дооел Скопје (во понатамошниот текст „Компанија“) може да објавувате коментари и рецензии за нивната соодветност, квалитет и корисничко искуство.

Цел на правилата

Правилата се утврдени со цел да се спречат потенцијални прекршувања на основните принципи на цивилизираната комуникација. За таа цел, го задржуваме правото да ја уредуваме, заклучуваме или бришеме содржината што ја сметаме за несоодветна. Не сме обврзани да ги објаснуваме нашите одлуки во врска со ова. Го задржуваме правото да ги измениме правилата/условите за користење без претходно известување за корисниците на системот во случај на промена на технологијата, ажурирања или промени на законодавството што може директно да влијае на одредбите од правилата/условите за користење. Правилата се јавно достапни на веб-страницата на https://mk.gorenje.com/ и тие ќе бидат достапни при секое поднесување на нови коментари или прегледи на производи или доставување мислења за услуги и производи.

Лични податоци

Рецензиите, мислењата и коментарите може да се објавуваат само од регистрирани корисници на системот или корисници кои се најавуваат како гости. По регистрацијата, ние го собираме само основниот сет на лични податоци потребни за единствена идентификација на корисникот на системот, за соодветна системска администрација на корисниците и за каква било комуникација поврзана со објавување прегледи на производи и услуги и мислења на клиентите. Личните податоци се собираат и обработуваат во согласност со нашата Политика за приватност.

Личните податоци доставени при регистрација во системот ќе се чуваат само по потврда на согласност за обработка на лични информации, кои ќе бидат дел од регистрацијата во системот. Во случај на дополнителни прашања во врска со обработката на личните податоци, ве молиме испратете ни е-пошта на privacy@connectlife.io.

Со цел рамноправно претставување на рецензиите на производите од корисниците, Компанијата ги означува објавените рецензии на корисниците кои навистина го купиле апаратот со знакот [Потврден корисник]. Осигурувајќи дека со знакот [Потврден корисник] се обележани само објавените рецензии од корисници кои всушност го купиле производот, обележувањето е означено со [Потврден корисник].

Компанијата ќе ги објави сите рецензии на корисниците, освен оние кои ги прекршуваат основните принципи на пристојна комуникација. Рецензиите на корисниците не се спонзорирани и не се под влијание на договорните односи со продавачите, ниту, пак, Компанијата користи лажни рецензии на корисници (на пример, лајкови на социјалните мрежи), ниту, пак, Компанијата нарачува такви услуги за рекламирање производи.

Содржина на објави, сопственост и одговорност за подготовка на објави

Со вашата регистрација и доставување на содржината на коментарите ја потврдувате и гарантирате сопственоста на доставените податоци (само давате податоци чиишто сте сопственик, а со тоа и носител на правата на интелектуална сопственост) и нивната точност и изјавувате дека го доставувате мислењето со целта на поднесување на вашето вистинско искуство во употреба, наместо со цел што би претставувало прекршување на овие услови или ќе резултира со штета на други физички или правни лица.

Кога објавувате содржина, го гарантирате следново:

 • содржината не е неточна, лажна или погрешна,
 • содржината не претставува повреда на авторските права, деловна тајна или други права на интелектуална сопственост,
 • содржината не претставува повреда на правата за заштита на информациите на трети лица,
 • содржината не ги прекршува другите закони кои го регулираат фер бизнисот и работењето (не ги прекршува правилата кои се однесуваат на заштита на потрошувачите, нелојална конкуренција или погрешно рекламирање),
 • содржината не е потенцијално навредлива за поединци, партнерства или корпорации, не претставува клевета, не е навредлива, несоодветна или пристрасна кон поединечни групи или поединци,
 • не сте добиле никаков надомест или сметка за содржината, што би влијаело на вашата рецензија и коментар,
 • содржината не вклучува линкови до други веб-локации или информации за контакт на компании или поединци,
 • содржината не вклучува елементи на злонамерен компјутерски софтвер.

Објавување и процес на објавување

Кога пишувате коментар или рецензија на производ или услуга, Компанијата го задржува правото да ја прегледа содржината на коментарот и да го отстрани коментарот доколку содржи содржина што е навредлива или на кој било друг начин може да предизвика правна или материјална штета на Компанијата. Рецензиите на производите и услугите и коментарите за корисничкото искуство се објавуваат во рок од 10 работни дена.

Управување со содржина и пренос на сопственост

Содржините што ги поднесувате ќе бидат префрлени во трајна сопственост и контрола на Компанијата. Со ова, вие дозволувате и се согласувате за употреба, репродукција, отстранување, објавување, прилагодување или измена, превод или други начини на обработка и ширење на информациите, без оглед на медиумот, без да добивате или барате никаков надомест. 

Со поднесување рецензија на производи и услуги и со поднесување мислење, вие се согласувате и преземате одговорност за отплата на каква било штета предизвикана како резултат на нејзиното објавување на брендот на кој се однесува, на вработените во Компанијата и на која било поврзана трета страна. Одговорноста се однесува на барањата, жалбите/побарувањата или жалбите за штети поврзани со директна или индиректна штета, без оглед на природата, што исто така ќе се смета дека ги вклучува трошоците, таксите, поврзаните правни трошоци и трошоците на адвокатите.

Измени и дополнувања на правилата за објавување рецензии и коментари

Компанијата го задржува правото на промена или на измена, во секое време без претходно известување, на правилата за објавување рецензии и коментари без претходна најава. Тековните правила ќе бидат достапни на веб-страницата на Компанијата на https://mk.gorenje.com/. Прикажување/преглед на правилата исто така се нуди секој пат кога се објавува рецензија или коментар.